MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-08-30

Kaip pravesti naujienų analizės pamoką?

Naujienų raštingumo mokymuose gali būti naudojamos įvairios ugdymo metodikos ir priemonės, pvz. pranešimai, seminarai, konferencijos, diskusijos, intervencijos, simuliacijos, kūrybiniai projektai ir kt. Viena dažniausiai naudojamų edukacinių praktikų – naujienų analizė diskusijos metu.

Diskusija – tai toks aktyvaus mokymosi metodas, kuomet studentai ir moksleiviai mokosi išsakyti savo nuomonę ir formuluoti atsakymus į klausimus, kuriais siekiama įvertinti naujienų pranešimus arba aptarti sukurtus medijų kūrinius – naujienų pranešimus, video reportažus, reklamas, socialinių tinklų įrašus ir pan. Diskusijos dalyviai čia atvirai dalinasi nuomonėmis, galimai jas keičia, atsižvelgdami į kitų pasisakymus. Todėl analizuojant pasirinktus medijų tekstus, labai svarbu parinkti klausimus, kurie įtrauktų moksleivius į diskusiją, paskatintų juos kritiškai mąstyti ir įvertinti informacijos turinį, kontekstą, poveikį. Diskusijos klausimai turi tarnauti šiam tikslui, todėl svarbu užduoti konkrečius, tikslingus, ‘produktyvius’ klausimus, kurie skatintų diskusijos dalyvius analizuoti, vertinti ir kartu ieškoti atsakymų į diskusijos klausimus. Klausimai yra tikslingai sugrupuoti pagal šias temas: ‘Autoriai ir auditorijos’, ‘Pranešimai ir jų reikšmės’ bei ‘Reprezentacijos ir tikrovė’.

Klausimai diskusijai apie medijų tekstus
Autoriai ir auditorijos Autorystė Kas yra šio teksto autorius?
Tikslas Kokiu tikslu (tikslais) šis tekstas parengtas?

Kam jis yra skirtas (kokiai auditorijai adresuojamas)?

Ekonomika Kas už tai sumokėjo?
Poveikis Kam šis tekstas yra naudingas?

Kam jis gali pakenkti?

Kodėl šis tekstas man yra svarbus?

Rezultatas Ką galėčiau padaryti, perskaitęs šį tekstą?
Pranešimai ir jų reikšmės Turinys Apie ką kalbama šiame tekste (kaip aš jį suprantu)?

Kokios idėjos, vertybės, informacija ir požiūriai pristatomi?

Kas liko už teksto ribų? Kokios svarbios informacijos jame trūksta?

Technikos Kokios technikos yra naudojamos?

Kodėl būtent jos pasirinktos?

Kaip jos perteikia pranešimo esmę?

Interpretacijos Kaip skirtingi žmonės galėtų suprasti šį tekstą?
Reprezentacijos ir tikrovė Kontekstas Kada tekstas buvo sukurtas?

Kaip jis buvo pateiktas auditorijai?

Patikimumas Ar tekste pateikiami faktai, nuomonė ar dar kažkas?

Ar tai patikimas šaltinis? Kas verčia jus manyti, kad šaltinis yra patikimas (nepatikimas)?

Kokie tekste naudojami informacijos šaltiniai, idėjų ir teiginių autoriai?

Šaltinis: www.namle.net/core-principles

Kiekvienoje temoje atitinkamai pateikiamos skirtingos kategorijos ir kiekvienai kategorijai aktualūs klausimai. Priklausomai nuo diskusijos dalyvių amžiaus ir interesų, diskusijos temos ir tikslo, rekomenduojama pasirinkti skirtingas klausimų ir temų kategorijas. Tačiau svarbu suvokti, kad būtent visos kategorijos ir formuoja gilesnį medijų suvokimą bei žurnalistinių naujienų pažinimą, reikalingą gilesniam medijų raštingumui. Viena svarbiausių yra turinio kategorija, nuo kurios rekomenduojama pradėti diskusiją klausimais: ‘Kaip apibūdintumėte šio teksto temą?’, ‘Apie ką rašoma šiame tekste?’.

Turinio klausimai gali būti lengvai susiejami su konkrečia disciplina ar dalyko programa, kurioje nesunkiai gali būti integruotos šios medijų ir naujienų raštingumo užduotys. Kokybiškai diskusijai užtikrinti svarbu neapsiriboti vienu klausimu-atsakymu, o pateikti keletą su ta pačia kategorija susijusių klausimų. Pasak Rogow (2011), kritinis mąstymas reikalauja atvirumo sudėtingoms problemoms spręsti. Be to, labai svarbu susieti klausimus ir panaudoti jau turimas moksleivių ar kitų besimokančiųjų žinias, konceptus, taisykles bei asmeninę patirtį. Dialogas tarp ugdytojo ir mokinio šiuo atveju yra mokymosi proceso pagrindas, suteikiantis galimybę augti, plėtoti savo žinojimo bagažą ir tapti savarankiškais bei atsakingais medijų vartotojais.